عادت دادن بیمار به برگشتن در طب شیمیایی از زبان آیت الله تبریزیان

چرا همیشه مطبها و بیمارستانهای طب شیمیایی پر از بیمار است؟

پاسخ این سوال از زبان آیت الله تبریزیان:

پس از اینکه ما بیماری را ویزیت می کنیم، بیمار می گوید چه زمانی دوباره برگردم؟ از بس به بیماران عادت داده اند که همیشه مراجعه کنند.همچنین وقتی می خوهد از مطب خارج شود دوباره میپرسد کی مجددا مراجعه کند؟

ادامه مطلب