یکی از نقاط قوت بسیار بارز و شاخص طب اسلامی محصولات بسیار خوب و تاثیر گذار این طب می باشد.

تاثیر برخی از محصولات طب اسلامی به قدری قوی می باشد که گاهی به معجزه شبیه است از جمله تاثیر های لحظه ای شامل: روغن بنفشه، مرکب ۲ ، ترکیبات جامع امام رضا علیه السلام و…است