دعا در طب اسلامی یکی از ارکان درمان محسوب می شود. دعا مهمترین درمان است. دعا بهترین سپر انسان در مقابل بیماریها و مصیبت ها می باشد. اما متاسفانه مردم از این مساله مهم غافل هستند. امروزه دعا بعنوان یکی از روشهای درمانی در دنیا مطرح است.درحال حاضر در کنگرس آمریکا، لیست درمانهایی که نوشته اند، “درمان بادعا” نیز در لیست قید شده است.
بنابراین باید به اهمیت درمان با دعا پی برد و با اعتقاد به آن می توان تمامی بیماریها را درمان کرد.

نحوه درمان با اسامی خداوند و آیات

نحوه درمان با اسامی خداوند و آیات

یکی از درمانهای مهم، درمان با اسامی خداوند متعال است. از یک موسسه انرژی سنجی در آمریکا با آیت الله تبریزیان تماس گرفتند و گفتند که ما با اسامی خداوند درمان می کنیم. ما به بیمار میگوییم که به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه اسامی خداوند، مانند “کریم”، “رحیم” و “رحمن” را تکرار کند و به بیمار در همان زمان دستگاه انرژی سنجی را وصل می کنیم و به این ترتیب متوجه میشویم که هر اسمی روی چه نقطه ای از بدن تاثیر میگذارد.

ادامه مطلب