خلط ها چهارگونه‌است: خون است و بلغم و صفراء و سوداء. از هر کدام از خلط‌های فوق طبایع و مزاج‌های چهارگانه به وجود می‌آید و به همین منوال هر کدام از طبایع مثال جهان بیرون و نماینده فصل‌ها و عناصر موجود در طبیعت هستند که به ترتیب (دم-گرم و تر-بهار-هوا)، (صفراء-گرم و خشک- تابستان-آتش)، (سوداء-سرد و خشک- پاییز-خاک)، (بلغم-سرد و تر-زمستان-آب).
هرکدام ازین مزاجها اگر بهم بخورد موجب بیماری در بدن میشود یا به عباری علت هر بیماری در بدن ناشی از بهم خوردن طبایع است. بنابراین برای درمان هر بیماری پیشنهاد میشود ابتدا به تعدیل کردن مزاج خود بپردازید تا ریشه اصلی بیماری خود را درمان کنید.