سر درد

در حال نمایش یک نتیجه

مرکب ۴ / بقس ۴ (حب بلسان) / نارمشک

۴۳,۰۰۰تومان
کلیه ها را گرم کند و زیاد همبستر می شود،سرما را از تمام مفاصل بیرون میکشد و برای درد پهلو و درد شکم و باد شکم مفید و برای کسی که به سختی ادرار می کند یا کسی که نمی تواند ادرار خود را نگه دارد (پروستات) و همچنین تپش قلب و تنگی نفس و نفخ و رودل کردن (تخمه) و دل پیچه، همچنین کار قلب را منظم کند و اشتها غذا را باز کند و درد سینه را تسکین دهد و زردی چشم را برطرف کند و زردی چهره را برطرف سازد و بیماری یرقان و تشنگی زیاد (بیماری قند) را درمان کند و برای کسی که چشم درد یا بیماری چشمی دارد و کسی که سر درد دارد مفید است و برای کمی مغز و تب و لرز بلکه هر بیماری قدیم و جدید تجربه شده است. به اذن خداوند تبارک و تعالی