معده درد

در حال نمایش یک نتیجه

هضم کننده / شالک (هاضوم)

۳۵,۰۰۰تومان

برای هضم غذا و دفع مشکل غذاهای سنگین و رشد پرزهای موجود در معده نافع است. برای معده درد