علل و درمان سیروس کبدی با طب اسلامی

علل و درمان سیروس کبدی با طب اسلامی

سیروس کبدی یا التهاب شدید کبد از نظر آسیب‌شناسی خصوصیات معینی دارد که با طیفی از نمودهای بالینی مشخص همراه است. پارانشیم کبد یک ضایعه مزمن غیرقابل برگشت را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب