درمان بیماریهای تیروئید، فشار و چربی در طظب اسلامی استاد تبریزیان