یکی از درمانهای عمومی، «میوه درمانی» می باشد. قانون کلی میوه درمانی این چنین است که اگر میوه نارس چیده نشود، کل میوه ها درمان و شفا هستند.

در «فقه الرضا» آمده است: «اگر میوه برسد، در آن شفا است»